Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnost: ROMMAR s.r.o.
Se sídlem: Praha 15 - Hostivař, Radiová 1431/2a
Identifikační číslo: 24751936   DIČ:CZ24751936

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl  C, vložka 171364


 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek a smluvních vztahů uzavíraných mezi obchodní společností ROMMAR a třetí stranou mají termíny či výrazy uvedené níže s velkými písmeny význam uvedený v závorce za příslušným výrazem níže v těchto obchodních podmínkách.
  2. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti ROMMAR s.r.o., se sídlem Praha 15 - Hostivař, Radiová 1431/2a, identifikační číslo: 24751936, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 171364 (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Kupující“) na základě písemné objednávky Kupujícího nebo prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího (dále jen „Kupní smlouva“) a použijí se pro úpravu smluvních vztahů v případě, že na ně Kupní smlouva odkazuje. Kupující v případě, že uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je považován za spotřebitele. V takovém případě se na smluvní vztah aplikují v návaznosti na ust. § 419 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), ust. § 1810 an. Občanského zákoníku o spotřebitelské smlouvě a ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, které mají před těmito Obchodními podmínkami přednost.
  3. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.rommar.cz, a to prostřednictvím Webového rozhraní (dále jen „Webové rozhraní obchodu“). Prodávající a Kupující dále pro účely těchto Obchodních podmínek a smluvních vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím označeni samostatně jako „Smluvní strana“, společně také jako „Smluvní strany“.
  4. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti Smluvních stran při využívání Webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese www.rommar.cz (dále jen „Webová stránka“) a další související právní vztahy Smluvních stran.
  5. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek. Tyto Obchodní podmínky se mezi Prodávajícím a Kupujícím aplikují od okamžiku doručení první objednávky Kupujícího Prodávajícímu a budou pro obě strany závazné až do doby, než nastane některá ze skutečností uvedených v článku V. (odstoupení od Kupní smlouvy) těchto Obchodních podmínek až do doby úplného vypořádání všech vzájemných pohledávek vzniklých na základě smluvního vztahu Prodávajícího a Kupujícího. V případě uskutečňování nákupu v rámci Webového rozhraní obchodu Kupující udělením souhlasu při vyplňování elektronické objednávky v rámci Webové stránky Prodávajícího (zaškrtnutím příslušného políčka Kupujícím pro vyslovení souhlasu s obchodními podmínkami před odesláním objednávky Prodávajícímu) akceptuje tyto Obchodní podmínky a dokončením objednávky, resp. potvrzením objednávky Prodávajícím, se Kupující zavazuje těmito Obchodními podmínkami bezvýhradně řídit.
  6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  7. Kupující bere na vědomí, že Prodávající může znění těchto obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Znění změn a dodatků těchto Obchodních podmínek, resp. úplné znění Obchodních podmínek Prodávající zveřejní v rámci Webové stránky. Prodávající vyrozumí Kupujícího o změně a doplnění Obchodních podmínek s uvedením úplného rozsahu změn a doplnění a o způsobu uveřejnění jejich úplného znění písemně na adresu uvedenou v záhlaví Kupní smlouvy, a to nejpozději 30 kalendářních dnů přede dnem účinnosti změn a dodatků Obchodních podmínek. Kupující je povinen se s navrhovanými změnami a dodatky Obchodních podmínek seznámit. Kupující je oprávněn změny a/anebo dodatky Obchodních podmínek odmítnout a Kupní smlouvu z toho důvodu vypovědět ve výpovědní době stanovené v článku těchto Obchodních podmínek. Neprojeví-li Kupující do 30 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o změnách a doplnění Obchodních podmínek písemné námitky k navrhovaným změnám a/anebo dodatkům Obchodních podmínek, stává se nové znění Obchodních podmínek pro Kupujícího závazné a nahrazuje v plném rozsahu znění původně sjednaných Obchodních podmínek, a to s účinností ke dni určeném v příslušném změnovém znění nebo dodatku Obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
  8. Tyto Obchodní podmínky, jakož i další dokumenty, na které Obchodní podmínky výslovně odkazují, souhrnně nahrazují veškeré vzájemné předchozí písemné či ústní ujednání mezi Smluvními stranami. Obě Smluvní strany prohlašují, že při svém rozhodování o vstupu do smluvního vztahu upraveného těmito Obchodními podmínkami, vycházely toliko z obsahu těchto Obchodních podmínek a dalších dokumentů, na které tyto Obchodní podmínky odkazují.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET V RÁMCI WEBOVÉ STRÁNKY

  1. Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce Prodávajícího po vyplnění identifikačních, kontaktních a fakturačních údajů Kupujícího do registračního formuláře přístupného na Webové stránce Prodávajícího, vyslovení souhlasu se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, opsání textu z kontrolního obrázku a odeslání vyplněné žádosti o registraci Prodávajícímu proklikem na příslušné políčko „udělit souhlas a registrovat“ může Kupující v rámci Webové stránky přistupovat do svého Uživatelského rozhraní (dále jen „Uživatelský účet“). Položky označené v rámci registračního formuláře vykřičníkem jsou povinné a bez jejich vyplnění nebude registrace Prodávajícím akceptována. Kupující zaškrtnutím políčka „udělit souhlas a registrovat“ stvrzuje, že údaje poskytnuté pro účely registrace jsou pravdivé a v případě poskytnutí nepravdivých identifikačních údajů, nebo takových údajů, které nebude možné v rámci veřejně dostupných registrů ověřit, bere na vědomí, že Prodávající nemusí žádost Kupujícího o registraci v rámci Webového rozhraní obchodu akceptovat nebo může Uživatelský účet následně bez dalšího zrušit.
  2. Ze svého Uživatelského účtu může Kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to Webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující objednat zboží též jednorázově bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu po vyplnění identifikačních, kontaktních a fakturačních údajů do elektronického formuláře před odesláním objednávky Prodávajícímu.
  3. Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
  4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen přihlašovacím jménem a heslem (dále jen „Přístupové údaje“), které si Kupující sám zvolí, a které je vyžadováno při každém přístupu registrovaného Kupujícího do Uživatelského účtu na Webové stránce Prodávajícího. Kupující je povinen uchovávat Přístupové údaje nezbytné k přístupu do jeho Uživatelského účtu v tajnosti a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.
  5. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Prodávající kupuje zboží za cenou platnou, přičemž za platnou se považuje cena zveřejněná v rámci Webové stránky Prodávajícího, v okamžiku objednání. Těmito ustanoveními není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve Webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o podmínkách a nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, a zůstávají platné v rozsahu zveřejněném v rámci Webového rozhraní obchodu ke dni objednání zboží. Webové rozhraní obchodu dále obsahuje poučení Prodávajícího o právu na odstoupení od smlouvy poskytnutém Kupujícímu, který je spotřebitelem, před uzavření Kupní smlouvy (dále jen „Poučení“) včetně vzorového formuláře pro odstoupení od Kupní smlouvy.
  3. Objednání zboží v rámci Webového rozhraní obchodu se děje tak, že Kupující vybere na Webové stránce zboží proklikem na příslušné políčko zboží, do kolonky „množství“ vyplní požadované množství zboží a proklikem na ikonu nákupního košíku „vloží“ objednávané zboží do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu (dále jen „Nákupní košík“ nebo také jen „Košík“). Pro objednání zboží Kupující zobrazí Košík, zkontroluje jeho obsah a proklikem na ikonu “doprava a platba“ přistoupí k výběru způsobu doručení vybraného zboží a způsobu úhrady kupní ceny zboží, po jehož výběru proklikem na ikonu „dodací adresa“ Kupující, který nemá zřízený Uživatelský účet v rámci Webové stránky Prodávajícího, vyplní objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Položky označené v rámci objednávkového formuláře hvězdičkou jsou povinné a bez jejich vyplnění nebude možné objednávku Prodávajícímu odeslat. Kupující zaškrtnutím políčka „Souhlasím s obchodními podmínkami“ stvrzuje, že si Obchodní podmínky přečetl a s jejich obsahem bez výhrad souhlasí. Po vyplnění povinných údajů v rámci objednávkového formuláře a udělení souhlasu s Obchodními podmínkami Kupující proklikem na ikonu „Odeslat objednávku“ stvrzuje, že údaje poskytnuté v objednávkovém formuláři jsou pravdivé, a odesílá objednávku Prodávajícímu. V případě poskytnutí nepravdivých údajů v objednávkovém formuláři Kupující nese odpovědnost za škodu, která v důsledku poskytnutí nepravdivých informací Prodávajícímu vznikne, a je povinen ji Prodávajícímu uhradit k výzvě bez zbytečného odkladu.
  4. Objednávka zboží musí obsahovat zejména: identifikační a fakturační údaje Kupujícího alespoň v minimálním požadovaném  rozsahu: jméno a příjmení/firma Kupujícího, telefonické spojení a adresa Kupujícího, IČO a DIČ Kupujícího v případě podnikatele,
   1. informace o objednávaném zboží (a to zejména základní charakteristika zboží s označením „Kódu“ zboží, „Názvu položky“ zboží, „Množství“ zboží, uvedení „Ceny/J s DPH“ a ceny „Celkem s DPH“ za zboží),
   2. informace o způsobu úhrady kupní ceny zboží (a to zejména zda bude úhrada za zboží Kupujícím provedena hotově, na dobírku, bankovním převodem) v návaznosti na zvolený Způsob doručení objednávaného zboží
   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží
   a musí obsahovat souhlas s těmito Obchodními podmínkami umístěnými na Webové stránce Prodávajícího (dále jen „Objednávka“). V případě, že Kupující nepředal Prodávajícímu informace v Objednávce podle odst. 4 tohoto článku Obchodních podmínek, není Prodávající povinen Objednávku Kupujícího akceptovat a v případě její akceptace Prodávajícím se zavazuje Kupující doplnit tyto požadované informace bez zbytečného odkladu, nejpozději do dne dodání objednaného zboží Kupujícímu. V případě, že ani v takovéto dodatečné lhůtě Kupující požadované informace dle odst. 4 tohoto článku Obchodních podmínek Prodávajícímu nepředá, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 3 měsíce ode dne převzetí plnění Kupujícím. V takovém případě ponese Kupující náklady spojené s navrácením zboží, a to v částce účtované provozovatelem poštovních služeb a v případě, že zboží nebude moci být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, v rozsahu dle Poučení, v ostatních případech dle zvoleného způsobu doručení Kupujícím v Objednávce.
  5. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu v rámci Webového rozhraní obchodu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, v němž Prodávající Objednávku obdrží, potvrdí obdržení Objednávky Kupujícímu písemně, a to na adresu Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce.
  6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení sjednaných podmínek dle Objednávky (například písemně či telefonicky).
  7. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká přijetím Objednávky Prodávajícím a písemným potvrzením přijetí (akceptace) Objednávky Kupujícímu dle těchto Obchodních podmínek.
  8. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Kupní smlouvu (včetně Obchodních podmínek).
  9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradí Kupující sám.
  10. Namísto zboží přesně specifikovaného v objednávce Kupujícího, je Prodávající oprávněn dodat jiné zboží, pokud takové zboří svým charakterem a zpracováním ve všech ohledech odpovídá zboží uvedenému v objednávce. V případě dodání jiného zboží Kupujícímu, který je spotřebitelem, je oprávněn Kupující odstoupit od smlouvy dle podmínek stanovených v Poučení prostřednictvím vyplněného formuláře pro odstoupení, který tvoří nedílnou součást Poučení. V případě dodání jiného zboží Kupujícímu, který není spotřebitelem, je Kupující oprávněn odstoupit od smlouvy bezodkladně po převzetí zboží a je povinen o tom Prodávajícího písemně informovat nejpozději do 7 kalendářních dnů od jeho převzetí.
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby
   • hotovosti na provozovně Prodávajícího na adrese Praha - Uhříněves, Bečovská 1618/7b
   • hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce
   • platební kartou
   • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému
   • bezhotovostně převodem :
   • tuzemské platby na účet Prodávajícího č.ú. 2105941949 / 2700 vedený u UniCredit Bank a.s. (dále jen „účet Prodávajícího“)
   • tuzemské platby na účet Prodávajícího č.ú. 290009838 / 0300 vedený u Československé obchodní banky a.s. (dále jen „účet Prodávajícího“)
   • zahraniční platby 2106027200/2700, SWIFT: BACXCZPP , IBAN CZ23 2700 0000 0021 0602 7200  vedený u UniCredit Bank a.s. (dále jen „účet Prodávajícího“).
   Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li v Obchodních podmínkách uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Každá změna kupní ceny musí být odsouhlasena Kupujícím.
  2. V případě platby v hotovosti, platební kartou či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy.
  3. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který je Prodávajícím uveden na potvrzení Objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
  4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  5. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.
 5. UKONČENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. V případě uzavření Kupní smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku je spotřebitel oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený v čl. V odst. 8 těchto Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží, přičemž je povinen uvědomit Prodávajícího o odstoupení od Kupní smlouvy v uvedené lhůtě, a to na adresu provozovny Prodávajícího Praha – Uhříněves, Bečovská 1618/7b , či na adresu elektronické pošty Prodávajícího . Pro odstoupení od Kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář o odstoupení poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří Přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek.
  2. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy vydat vše, co na základě Kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok proti nároku na vrácení kupní ceny. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
  3. Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od Kupní smlouvy odstupuje.
  4. Zboží je Kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Kupující bere na vědomí, že v případě vrácení zboží, které nebude kompletní nebo bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, ve lhůtě 10 dnů ode dne vrácení zboží Prodávajícímu.
  5. Peněžní prostředky za vrácené zboží včetně nákladů na dodání, a to ve výši nejlevnějšího způsobu dodání zboží nabízeného Prodávajícím, budou Kupujícímu vráceny do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy Kupujícím, tzn. ode dne, kdy bylo oznámení Kupujícího o odstoupení od Kupní smlouvy doručeno Prodávajícímu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím nebo v hotovosti při vracení zboží v provozovně Prodávajícího Praha 21 – Újezd nad Lesy, Starokolínská 506. Od kupní ceny, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající navíc odečíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží, a v rozsahu dle Poučení, v ostatních případech dle zvoleného způsobu doručení Kupujícím v Objednávce.
  6. Kromě případů, kdy je odstoupení od Kupní smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smluv v zákoně výslovně uvedených.
  7. Ustanovení článku V. odst. 1 až odst. 6 těchto Obchodních podmínek se nevztahují na smluvní vztahy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání („podnikateli“). Kupující, který je podnikatelem, je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy pouze na základě zákonem stanovených důvodů. V případě, že nastane skutečnost, na základě které bude Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, je povinen vrátit zboží prodávajícímu bez odkladu, nejpozději však do 10 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy na adresu provozovny Prodávajícího Praha  - Uhříněves, Bečovská 1618/7b. V případě, že Kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká Prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: stokorun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a, je-li to možné, i s původním obalem.
 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. Způsob doručení zboží určuje Prodávající, není-li v Kupní smlouvě stanoveno nebo Kupujícím v rámci Objednávky zvoleno jinak. Prodávající umožňuje následující způsoby dodání zboží Kupujícímu
   • osobní odběr v pobočce Prodávajícího na adrese Bečovská 1607/7a, Praha 22 - Uhříněves v provozních hodinách uvedených v rámci Webových stránek Prodávajícího
   • odběr prostřednictvím služby „Zásilkovna“ v případě zásilky zboží do 5kg s výběrem pobočky, na které si chce Kupující objednávku vyzvednout – seznam poboček je uvedený na webové adrese http://www.zasilkovna.cz/
   • odběr prostřednictvím Expresní balíkové přepravní služby GLS v případě zásilky zboží do 40kg s možností sjednání možnosti přepravy při vyšší hmotnosti zboží
   • odběr prostřednictvím expresní dodávky zajišťované Prodávajícím dle podmínek stanovených Prodávajícím v rámci Webové stránky,
   • (dále jen „Způsob doručení objednávaného zboží“)
   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy dle podmínek, které pro zvolený způsob dopravy zvolený dopravce poskytuje.

    

   Prodávající zabalí, označí a opatří zboží pro přepravu obvyklým způsobem a v souladu s právními předpisy České republiky.

  2. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat náklady spojené s realizací objednávky Kupujícího, poplatek za uskladnění ve výši 2% z hodnoty ceny objednávky denně, a to až do řádného převzetí, náhradu škody vzniklé nepřevzetím zboží a dále je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
  3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
  5. Další práva a povinnosti Smluvních stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky Prodávajícího. V případě nákupu a odběru zboží Kupujícím po pracovní době a v rámci dnů pracovního klidu (zejména o víkendu a státním svátku) je Prodávající oprávněn účtovat příplatek k nabízené ceně zboží a dopravy v rámci Webového rozhraní obchodu, a to 500,- Kč vč. DPH,- + 10 % z ceny zboží nabízené Prodávajícím v rámci Webového rozhraní obchodu ke dni Objednávky.
  6. Není-li zde stanoveno nebo mezi Smluvními stranami ujednáno jinak, je objednané zboží dodáno v nejdříve následujících termínech:
   1. Bečovská 1618/7b, Praha 22 - Uhříněves (v případě dostupnosti zboží),
   2. následující den ode dne potvrzení Objednávky Prodávajícím při dopravě prostřednictvím GLS,
   3. do 3 pracovních dnů ode dne potvrzení Objednávky Prodávajícím při odběru prostřednictvím odběrových míst Zásilkovna.cz,
   4. express dodání do 24 hodin při dodání po Praze kurýrem.
   Termín dodání zboží závisí na zvoleném Způsobu doručení objednávaného zboží a podmínkách poskytovatele doručení zboží. Zboží je Prodávajícím v rámci obvyklých podmínek expedováno do 24 hodin od potvrzení Objednávky Prodávajícím (ve všední dny), či první den následující po dni pracovního klidu/státního svátku. Při zvolení osobního odběru je Prodávající oprávněn informovat Kupujícího prostřednictvím elektronické pošty o připravenosti zboží k vyzvednutí. V případě, že objednávané zboží není ani do 2 hodin ode dne potvrzení Objednávky Prodávajícím dostupné, zavazuje se Prodávající o takové skutečnosti Kupujícího neprodleně informovat. V případě, že objednané zboží nebude dostupné ani do 3 pracovních dnů ode dne potvrzení Objednávky Prodávajícím, jsou Smluvní strany oprávněny od Kupní smlouvy odstoupit. O dodání nebo připravenosti k vyzvednutí zboží na objednávku je zákazník informován osobně/telefonicky/elektronickou poštou.
 7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

  1. Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
  2. Prodávající odevzdá Kupujícímu objednané zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
  3. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny Bečovská 1618/7b, Praha 22 - Uhříněves .  Jako záruční list slouží nákupní doklad.
 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny objednaného zboží.
  2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu.
  3. Kupující není oprávněn při využívání Webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
  4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejich určením.
  5. Prodávající je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z objednávky bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.
  6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
  7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  8. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  9. Mimosoudní vyřizování stížností Kupujících jako spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené v závěrečné části těchto Obchodních podmínek. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na e-mailovou adresu Kupujícího.
  10. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení  § 1826 ods.1 písm. e) Občanského zákoníku.
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

  1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kupující výslovně souhlasí se zpracováním jakékoliv osobní informace a osobních údajů, zejména jména a příjmení, adresy bydliště, identifikačního čísla, daňového identifikačního čísla, adresy elektronické pošty, telefonního čísla (dále jen „osobní údaje“).
  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely vedení Uživatelského účtu, realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícímu.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém Uživatelském účtu, při objednávce provedené z Webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího.
  8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel čl. IX. odst. 5 provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   • požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   • požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.
 10. DORUČOVÁNÍ

  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Prodávajícímu je doručováno na adresu provozovny Prodávajícího Bečovská 1618/7b, Praha 22 - Uhříněves, či na adresu elektronické pošty Prodávajícího . Kupujícímu registrovanému v rámci Webového rozhraní obchodu je doručováno na fakturační adresu nebo adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Uživatelském účtu, v ostatních případech je Kupujícímu doručováno na adresu uvedenou v Objednávce.
  2. Zpráva je doručena:
   • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
   • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
   • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
   • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 11. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud vztah související s užitím Webové stránky nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  3. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  5. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.
  6. Kontaktní údaje Prodávajícího: Bečovská 1618/7b, Praha 22 - Uhříněves, adresa elektronické pošty: ujezd@rommar.cz ,telefon: +420 773 417 170

   V Praze dne 1.2.2016

Příloha č. 1 Obchodních podmínek

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)


Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Sídlo: ROMMAR s.r.o., se sídlem Praha 15, Radiová 1431/2a, 102 00

- DORUČOVACÍ ADRESA: ROMMAR s.r.o. , Bečovská 1618/7b, Praha 22 - Uhříněves, 104 00

 

-  Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto

zboží(*)

 

-  Datum objednání(*)/datum obdržení(*)

 

-  Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

-  Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

-  Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je  tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

-  Datum