Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti ROMMAR s.r.o.

se sídlem Radiová 1431/2a, Praha 15 - Hostivař, 102 00

identifikační číslo: 24751936, DIČ: CZ24751936

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městský soud Praha, oddíl C, vložka 171364

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:

rommar.cz a rmeshop.cz


 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ROMMAR s.r.o., se sídlem Radiová 1431/2a, Praha 15, identifikační číslo: 24751936, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městský soud Praha, oddíl C, vložka 171364 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese rommar.cz (rmeshop.cz, sergio.cz, exclusiveo.cz) (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Tyto obchodní podmínky se vztahují jen na případy, kdy je kupující spotřebitelem a nakupuje zboží prodávajícího přes webové rozhraní obchodu. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije, tj. prezentace zboží na webovém rozhraní obchodu není nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, jeho specifikaci a vlastnostech, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží, nákladů na dodání, a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou, orientační dobu dodání zboží, informace o případném omezení týkající se dodání zboží, zda je zboží skladem či nikoliv, informace o způsobech platby za dané zboží a další související informace. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Před dokončením objednávky kupující zaškrtnutím příslušných políček potvrdí, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami a že byl seznámen s Ochrannou osobních údajů a Informací o zpracování a ochraně osobních údajů. Kupujícímu je současně umožněno zaškrtnutím příslušného políčka vyjádřit nesouhlas se zasláním dotazníků spokojenosti. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Prodávající není povinen objednávku kupujícího přijmout a může ji odmítnout jako celek nebo její část. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde, popř. dojde k uzavření kupní smlouvy pouze k části objednaného zboží.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. Povinnost prodávajícího poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavřené smlouvě na trvalém nosiči v přiměřené lhůtě po uzavření smlouvy, nejpozději v okamžiku dodání zboží, splní prodávající tím, že doručí kupujícímu na jeho e-mailovou adresu výše uvedené potvrzení. Současně s potvrzením zašle prodávající na email kupujícího též tyto obchodní podmínky a formulář pro odstoupení od smlouvy ve formátu PDF.

3.10. Kupní smlouvu, resp. její obsah, tvoří potvrzení o přijetí objednávky a obchodní podmínky. Smlouva je uchovávána prodávajícím pouze elektronicky. Tím, že kupující obdržel výše uvedené dokumenty v PDF formátu na svůj email, neposkytuje prodávající žádný další přístup ke kupní smlouvě. Kupní smlouva včetně těchto obchodních podmínek je vyhotovena v českém jazyce a lze ji uzavřít jen v českém jazyce.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Bečovská 1618/7b;
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.ú. 2105941949/2700, vedený u společnosti UniCredit Bank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

zahraniční platba bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.ú. 2106027200/2700, SWIFT: BACXCZPP , IBAN CZ23 2700 0000 0021 0602 7200  vedený u UniCredit Bank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ComGate;
bezhotovostně platební kartou;
prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Ceny zboží v rámci e-shopu jsou uvedeny jako ceny konečné (tj. včetně všech případných daní a poplatků). K uvedeným cenám budou dále připočteny poplatky za dodání zboží dle předchozího článku.

4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo s krátkou dobou spotřeby (zejména potraviny), jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil, a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí a) zboží, nebo b) posledního kusu zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo c) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo c) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě a musí být učiněno jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího ujezd@rommar.cz a/nebo info@rmeshop.cz

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zboží nebo mu kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Spotřebitel zejména odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím smlouvou vzájemně závislou na kupní smlouvě ve smyslu § 1727 občanského zákoníku a je uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a darovací smlouva zanikne, a kupující je tak povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Zboží bude dodáno kupujícímu v termínech v závislosti na stav skladových zásob, velikost zboží a způsob platby zvolené kupujícím. Termín dodání je uveden vždy u konkrétního zboží, popř. je termín dodání konkretizován před odesláním objednávky v rámci objednávkového formuláře. V případě, že nebude uveden termín dodání, bude zboží dodáno kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud se vyskytnout mimořádné okolnosti (vyšší moc), které mohou zapříčinit prodloužení doby dodání zboží, bude o těchto okolnostech kupující neprodleně informován. V případě, že kupující nepřevezme zboží v ujednaném čase, náleží prodávajícímu odměna za uskladnění v obvyklé výši, pokud nebude sjednáno jinak. Převzetím zboží kupujícím od přepravce nabývá kupující vlastnické právo ke zboží.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Dále je kupující povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zboží zboží prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech, množství a stavu.

6.6. Zboží je dodáváno buď prostřednictvím přepravních společností uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo si může kupující zboží vyzvednout v kamenné prodejně prodávajícího. Vyzvednutí zboží v kamenné prodejně prodávajícího je zdarma, za doručení zboží přepravními společnostmi je účtován poplatek uvedený níže. Nebude-li možné v kamenné prodejně prodávajícího příslušné zboží vyzvednout, bude tato informace uvedena v rámci webového rozhraní e-shopu. Zboží je dodáváno prostřednictvím

 • GLS ParcelShop provozovaného společností General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (IČO: 260 87 961),
 • GLS Kurýrní službou provozovanou společností General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (IČO: 260 87 961)
 • Zásilkovny provozované společností Zásilkovna s.r.o. (IČO: 28408306).

6.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

7.2.2. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,

7.2.3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

7.2.4. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

7.2.5. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

7.2.6. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

7.2.7. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

7.3. Za vadu zboží se považuje i skutečnost, pokud bylo dodáno jiné zboží. Prodávající odpovídá též za vadu vzniklou montáží nebo instalací, která byla provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost, nebo vzniklou z důvodu nedostatečného návodu. Za vadu zboží se naopak nepovažuje opotřebení zboží způsobené běžným užíváním a u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jejího předchozího užívání. Nadměrné nebo dlouhodobé opotřebení výrobku (např. u prádla nebo obuvi) tedy nemůže být reklamováno jako vada zboží (viz § 2167 občanského zákoníku). Pokud prodávající kupujícího výslovně před uzavřením kupní smlouvy upozornil na to, že zboží určité vlastnosti nemá či se některé vlastnosti liší od vlastností obvyklých, nezpůsobuje taková odlišnost vadu zboží, pokud kupující výslovně souhlasil s těmito odlišnými vlastnostmi zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvou let od převzetí. Uvedené doby neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, jestliže vytknul vadu oprávněn.

7.5. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat za podmínek stanovených občanským zákoníkem a těmito obchodními podmínkami následující:

7.5.1. Odstranění vady. Dle volby kupujícího buď dodáním nové věci, nebo opravou věci. Zvolený způsob může být prodávajícím odmítnut či upraven, jestliže je zvolený postup nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný. Při výměně původního zboží za nové vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady původně dodané zboží. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen opravu součásti výrobku. Prodávající je oprávněn odmítnout odstranit vadu, pokud je to nemožné či nepřiměřeně nákladné.

7.5.2. Dodání objednaného zboží. V případě, že vada spočívá v dodání jiného zboží. Při dodání správného zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady původně dodané zboží.

7.5.3. Přiměřená sleva nebo odstoupení od smlouvy. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s požadavky občanského zákoníku a těchto obchodních podmínek; vada se projevila opakovaně; vada představuje podstatné porušení smlouvy; nebo je zřejmé, že prodávající neodstraní vadu v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. Za nepřiměřenou dobu či značné obtíže kupujícího se nepovažuje doba reklamace nebo povinnost součinnosti kupujícího uvedená v těchto obchodních podmínkách.

7.6. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je vada nevýznamná. Kupující nemůže dále odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí, pokud došlo ke změně stavu zboží v důsledku jeho prohlídky za účelem zjištění vady zboží; použil-li kupující zboží ještě před objevením vady; nemožnost vrácení zboží v původním stavu nebyla způsobena kupujícím; nebo prodal-li kupující zboží nebo ho spotřeboval nebo pozměnil při obvyklém použití ještě před objevením vady (pokud ke změně stavu došlo jen v části zboží, vrátí kupující prodávajícímu jen část zboží a za zbylou část poskytne prodávajícímu náhradu do výše, v níže měl kupující z použití zboží prospěch).

7.7. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud kupující před uzavřením smlouvy či při převzetí zboží o vadě zboží věděl či musel vědět s vynaložením obvyklé pozornosti, nebo pokud vadu kupující sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamaci zboží, které nebude splňovat zásady obecné hygieny (zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

7.8. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Kupující by měl oznámit prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

7.9. Kupující je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. Zejména doložením potvrzení o nákupu, uvedením svého jména, příjmení, kontaktních údajů (e-mail nebo telefonní číslo, adresa), data reklamace, obsahu (zdůvodnění) reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace.

7.10. Při uplatnění reklamace vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení o přijetí reklamace, v němž uvede datum uplatnění reklamace, obsah reklamace, způsob vyřízení požadovaný kupujícím a kontaktní údaje kupujícího.

7.11. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace kupujícím, pokud nebude s kupujícím dohodnuta delší lhůta. Po marném uplynutí této lhůty může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.12. Prodávající vydá po vyřízení reklamace potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Po vyřízení reklamace bude kupující vyzván k vyzvednutí zboží na náklady kupujícího. Pokud bude reklamace oprávněná, nese náklady na vyzvednutí zboží (popř. doručení zboží kupujícímu) prodávající. V případě, že si kupující nepřevezme zboží v přiměřené době po vyrozumění o možnosti vyzvednout si opravené zboží, může být kupujícímu účtovaná částka v obvyklé výši za uskladnění zboží na provozovně.

7.13. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost v rozsahu uvedeném v dokumentech přiložených ke konkrétnímu zboží. Jiná záruka za jakost není ze strany prodávajícího poskytována. Záruka za jakost se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Životnost výrobku se nemusí krýt s pojmem záruční doba. O záruce a jejím obsahu a podmínkách uplatnění bude kupující informován nejpozději při převzetí zboží v textové podobě. Kupující nemá právo ze záruky, pokud vada vznikla po převzetí zboží a byla způsobena vnější událostí. Vadu krytou zárukou za jakost musí kupující vytknout ve lhůtě dle záruční doby.

7.14. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy ujezd@rommar.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce a Státní zemědělská a potravinářská inspekce vykonávají ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6. 1. 2023 a v plném rozsahu nahrazují obchodní podmínky prodávajícího v předchozím znění.

12.5. Tyto obchodní podmínky se uplatní na všechny kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím ode dne 6. 1. 2023. Na smluvní vztahy založené kupními smlouvami uzavřenými mezi prodávajícím a kupujícím přede dnem 6. 1. 2023 se uplatní obchodní podmínky prodávajícího v původním znění, které jsou dostupné zde: [https://www.rommar.cz/user/documents/upload/VOP-rommar2022.pdf ].

12.6. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.7. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Bečovská 1618/7b, Praha – Uhříněves adresa elektronické pošty ujezd@rommar.cz a/nebo info@rmeshop.cz , telefon 773 417 170

V Praze    dne 6.1.2023