Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje zákazníků a dalších osob, jejichž osobní údaje společnost ROMMAR s.r.o., IČO: 24751936, zpracovává, jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, a to zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále též „Nařízení GDPR“), a dále též zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Tato informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná ode dne 01.01.2023.

I. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost  ROMMAR s.r.o., se sídlem Radiová 1431/2a, 102 00 Praha 10, IČO: 24751936, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka  C 171364, e-mail: info@rommar.cz a info@rmeshop.cz, Telefon: +420 773 417 170 (dále též „správce“).

S dotazy či stížnostmi se může subjekt údajů obrátit na následující kontaktní email info@rommar.cz a/nebo info@rmeshop.cz .

II. Subjekty osobních údajů

Subjekty osobních údajů jsou všichni zákazníci správce, kteří nakoupili zboží, výrobky či služby nabízené správcem prostřednictvím e-shopu správce umístěného na webové stránce https://www.rommar.cz a https://www.rmeshop.cz/ (dále jen „e-shop“) nebo v kamenných obchodech správce, popř. jiných osob, jejichž osobní údaje byly získány správcem či sděleny správci za účelem nebo v souvislosti s nabízením a prodejem zboží, výrobků a služeb správcem (dále též „subjekt údaj“).

 III. Přesnost osobních údajů

Subjekt údajů je povinen své osobní údaje uvádět správně, přesně, úplně a pravdivě (např. při registraci na e-shopu, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené na e-shopu) a je povinen bez zbytečného odkladu aktualizovat své osobní údaje nebo informovat správce o takové změně ve svých osobních údajích.

IV. Účely a právní základ zpracování osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ovšem pro účely uzavření kupní smlouvy a plnění dalších závazků správce je sdělení údajů subjektem údajů nezbytné. Osobní údaje jsou zpracovávány zejména za účelem uzavírání kupních smluv, poskytování zboží a služeb správce, zajišťování fakturace či pro marketingové a obchodní účely. Bližší informace jsou uvedeny níže.

  1. Uzavření kupní smlouvy a vedení uživatelského účtu

Pro účely uzavření a následné plnění příslušné kupní či jiné smlouvy uzavřené mezi správcem a subjektem údajů prostřednictvím e-shopu či v kamenné prodejně správce, včetně zajištění dodání objednaného zboží a poskytnutí dalších s tím souvisejících služeb, jsou zpracovávány následující osobní údaje:

  • Jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže subjekt údajů), titul (je-li subjektem údajů uveden), adresa bydliště či sídla, doručovací adresa, IČO, DIČ a adresa elektronické pošty subjektu údajů. Neposkytnutí těchto údajů může vést k nemožnosti uzavření příslušné kupní smlouvy a dodání objednaného zboží a služeb.

Právním základem uvedeného zpracování osobních údajů je jejich nezbytnost pro splnění kupní či jiné smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení jiných kroků a operací před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR).

Výše uvedené osobní údaje a též i údaje o historii objednávek a nákupů učiněných subjektem údajů jsou rovněž zpracovávány za účelem založení a vedení uživatelského účtu, který si může subjekt údajů zřídit v rámci e-shopu správce. Právním základem pro uvedené zpracování je souhlas subjektu údajů udělený okamžikem vyplnění příslušných údajů v registračním formuláři a založením uživatelského účtu na e-shopu správce (čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR). Subjekt údajů má právo svůj souhlas s tímto zpracováním kdykoli odvolat.

Za účelem informování o stavu objednávky a době doručení objednávky může být též zpracováváno telefonní číslo subjektu údajů. Právním základem daného zpracování je souhlas subjektu údajů udělený subjektem údajů vyplněním telefonního čísla v objednávkovém formuláři (čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR). Subjekt údajů má právo svůj souhlas s tímto zpracováním kdykoli odvolat.

  1. Plnění právních povinností správce

Osobní údaje uvedené v bodě 1. výše jsou též zpracovávány správcem za účelem plnění právních povinností správce, které se na správce dle českých právních předpisů vztahují (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR), a to například v rámci fakturace a plnění daňových povinností správce či v rámci vyřizování reklamací či umožnění výkonu jiných práv subjektů údajů z vadného plnění apod.

 

  1. Statistické údaje, přímý marketing a ochrana právních nároků správce

Správce může zpracovávat osobní údaje subjektu údajů uvedené v bodě 1. výše, které jsou nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR). Mezi tyto účely patří zejména ochrana a obrana právních nároků správce v rámci soudních, správních či jiných řízení nebo jiných jednání, dále též zpracování údajů pro statistické účely, zpracování pro marketingové a jiné obchodní účely a v neposlední řadě též pro účely přímého marketingu.

 

V případě zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, tj. pro účely zasílání obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb obdobných těm, jež subjekt údajů zakoupil či objednal u správce, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti takovému zpracování. Pokud subjekt údajů vznese danou námitku, bude zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu ukončeno bez zbytečného odkladu.

 

  1. Marketingová a obchodní sdělení

Pro účely zasílání marketingových a obchodních sdělení a informování subjektu údajů o slevách a jiných akcích je zpracovávána emailová adresa, poštovní adresa či telefonní kontakt subjektu údajů.

 

Právním základem daného zpracování je souhlas subjektu údajů udělený dobrovolně na e-shopu správce či jinak (čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR). Subjekt údajů má právo svůj souhlas s tímto zpracováním kdykoli odvolat.

 

  1. Kamerové záznamy

Osobní údaje subjektu údajů ve formě kamerového záznamu získaného z kamer umístěných v prodejnách, skladech či jiných prostorách správce, mohou být správcem zpracovávány za účelem ochrany jeho majetku, života a zdraví jeho zaměstnanců či jiných osob. V odůvodněných případech mohou být tyto záznamy předány orgánům činným v trestním řízení, případně jiný zainteresovaným subjektům pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). Právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR).

 

  1. Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou při první návštěvě e-shopu správce uloženy do prohlížeče subjektu údajů či jiného zařízení a v něm následně uloženy. Při použití stejného zařízení / stejného prohlížeče, jsou cookies, respektive informace v nich obsažené, zaslány zpět na webové stránky e-shopu či jiné webové stránky, čímž je potvrzeno, že e-shop byl otevřen stejným prohlížečem. Cookies obsahují následující údaje, přičemž některé z nich mohou být osobními údaji, např. IP adresu, jedinečný identifikátor využívající „cookies“, informace o cookies a informace týkající se toho, zda zařízení subjektu údajů disponuje softwarem potřebným pro přístup k určitým prvkům, jedinečný identifikátor zařízení, jeho typ, doménu, typ prohlížeče a jazyk, druh operačního systému a jeho nastavení, stát a časové pásmo, dříve navštívené webové stránky, informace o krocích subjektu údajů na e-shopu (klikání, uskutečněné nákupy a označené preference apod.) či čas přístupu a referenční adresy URL.

 

E-shop využívá jak technické (funkční) cookies, které jsou nezbytné k zajištění řádného zobrazení a fungování e-shopu dle požadavků a potřeb subjektu údajů, tak cookies používané za účelem vytváření individuálního zobrazení e-shopu s ohledem na preference a zájmy subjektu údajů. To umožňuje správci poskytovat subjektům údajů služby a zlepšovat jejich internetovou zkušenost. Cookies používá správce též k získání souhrnných údajů o provozu na e-shopu a jeho fungování, ke zjištění trendů a získání statistických údajů s cílem e-shop dále zlepšovat.

Právním důvodem pro využívání technických cookies (tj. funkčních cookies) je oprávněný zájem správce na řádné fungování a zobrazování e-shopu (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR). Právním důvodem pro využívání ostatních cookies (tj. cookies zlepšujících fungování e-shopu, cookies pro sociální media a reklamu) je souhlas, který subjekt údajů udělí prostřednictvím cookies lišty zobrazené při návštěvě e-shopu. V případě, že subjekt údajů již nebude souhlasit se zpracováním výše uvedených údajů získaných během jeho návštěvy e-shopu, může subjekt údajů takové získávání a využívání dat omezit či zcela zakázat, a to změnou příslušného nastavení na e-shopu v části „Nastavení cookies“ nacházející se ve spodní části e-shopu. Další informace ohledně cookies lze rovněž nalézt v části „Cookies“ umístěné ve spodní části e-shopu.

Správce upozorňuje na to, že v případě deaktivace jednotlivých cookies se může stát, že subjekt údajů nebude moci využívat v plném rozsahu veškeré funkce e-shopu.

Na webových stránkách správce se používají v zásadě tři kategorie souborů cookies.

Technické (funkční cookies):  Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování e-shopu, a proto jsou vždy zapnuté. Patří k nim cookies, které umožňují si subjekt údajů při procházení e-shopu správce zapamatovat již během jediné návštěvy, nebo – dle přání subjektu údajů – při každé návštěvě. Pomáhají vytvořit obsah nákupního košíku a projít procesem zaplacení a také napomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy. 

Zlepšující fungování e-shopu (analytické a personalizované cookies):  Tyto soubory cookies umožňují správci zlepšovat funkcionalitu jeho e-shopu tím, že sleduje jeho používání. V některých případech tyto cookies zlepšují rychlost odezvy na požadavky subjektu údajů a umožňují správci zapamatovat si jeho volby v e-shopu. Pokud tyto cookies subjekt údajů odmítne, může to vést k tomu, že doporučení nebudou přesná a chod e-shopu se zpomalí.

Sociální média a reklama (reklamní cookies):  Cookies pro sociální média nabízejí možnost propojit subjekt údajů se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z e-shopu správce. Cookies pro reklamu (cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu zájmům subjektu údajů, a to na e-shopu správce i mimo něj. V některých případech je součástí těchto cookies i zpracování osobních údajů subjektu údajů. Odmítnutí těchto cookies může mít za následek zobrazení reklamy, která pro subjekt údajů nebude tolik relevantní, nebo nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku, Instagramu či jiných sociálních sítích, a/nebo neumožnění, aby subjekt údajů sdílel na sociálních médiích určitý obsah.

V rámci zpracování osobních údajů ze strany správce nedochází k automatizovanému zpracování nebo profilování.

V. Doba uložení

Osobní údaje budou uloženy a uchovány správcem po dobu, která je vyžadována platnými právními předpisy. Není-li doba takto stanovena, budou osobní údaje uloženy a uchovány po přiměřenou dobu, po kterou trvá právní důvod zpracování a následně po dobu nezbytnou pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků správce. Zpravidla se bude jednat o dobu v délce 3 let ode dne ukončení zpracování osobních údajů. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu údajů zpracováváme po dobu udělení tohoto souhlasu.

V případě kamerových záznamů je daný záznam uchováván po dobu 5 pracovních dnů.

Veškeré údaje získané v rámci cookies se odstraňují zpravidla ihned po ukončení návštěvy e-shopu, popř. nejpozději do 6 měsíců od posledního využití cookies.

VII. Kategorie příjemců osobních údajů:

Zpracováním osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Mezi zpracovatele mohou patřit zejména následující subjekty:

i. Doručovatelé zásilek

Správce je oprávněn poskytnout za účelem doručení objednaného zboží jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), titul, doručovací adresu a telefonní číslo subjektu údajů osobě zajišťující doručení objednaného zboží.

ii. Poskytovatelé účetních, daňových a právních služeb

Správce je oprávněn poskytnutou osobní údaje také osobám poskytujícím správci účetní, daňové a právní služby za účelem plnění zákonných povinností správce a v případech, kdy je to nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků správce, ať již v soudním, mimosoudním či správním řízení.

iii. Subjekty posuzující oprávněnost reklamací

Správce je oprávněn poskytnout osobě zajišťující pro správce posouzení oprávněnosti reklamace daňové doklady k zakoupenému zboží obsahující kromě zákonem vyžadovaných náležitostí také e-mailovou adresu, telefon a případně jiné kontaktní údaje zákazníka.

iv. Subjekty poskytující služby v rámci přímého marketingu

Správce je oprávněn poskytnou adresu elektronické pošty a telefonní číslo subjektu údajů za účelem zasílání obchodních sdělení osobám, které tuto činnost vykonávají pro správce jako zpracovatelé.

Konkrétní seznam zpracovatelů bude poskytnut na vyžádání. Osobní údaje nejsou předávány mimo EU nebo mezinárodním organizacím.

 VIII. Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají následující práva a svobody v rámci zpracování jejich osobních údajů:

v. Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

vi.Právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné či nesprávné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

vii. Právo na výmaz osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených Nařízením GDPR (např. osobní údaje již nejsou ke zpracování potřeba nebo byl odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů).

viii. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, v případech stanovených Nařízením GDPR.

ix. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených Nařízením GDPR má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

x. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných z důvodu oprávněného zájmu správce.

xi. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu a provedeného před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat oznámením zaslaným elektronickou poštou na tuto e-mailovou adresu: info@rommar.cz a/nebo info@rmeshop.cz nebo písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce. Souhlas se zasíláním informací o novinkách a slevových a marketingových akcích týkajících se zboží a služeb správce lze odvolat také prostřednictvím elektronického odhlašovacího systému kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru novinek přímo v zaslaném e-mailovém obchodním sdělení.

  • Právo podat stížnost

Subjekt údajů má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u dozorového úřadu České republiky, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

  1. Zabezpečení osobních údajů

Správce dbá na řádné a náležité zabezpečení osobních údajů v souladu s požadavky Nařízení GDPR. Osobní údaje jsou chráněny před neoprávněným použitím, přístupem, prozrazením, zničením či změnou. Zaměstnanci správce jsou povinni dodržovat mlčenlivost týkající se osobních údajů zpracovávaných správcem v souladu s požadavky Nařízení GDPR.